Print

วิชา COS (CS)

COS1101 (CS105)  วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
COS1101 (CS105) วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัสสินค้า TES0032 COS1101 (CS105) วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2561 ขนาด: กระดาษ A4 R1/60 ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ -ข้อสอบที่ออกบ่อยสุด -ปรับปรุงล่าสุด -เน้นเจาะรายละเอียด -ติดตามคำบรรยายทุกภาค ราคา
70 บาท