Print

สถาบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.)

เรียงลำดับ:
คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รหัสสินค้า PK0547 คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2558 จำนวน: 314 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 สารบัญ • เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
280 บาท
คู่มือเตรียมอสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คู่มือเตรียมอสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รหัสสินค้า PK0542 คู่มือเตรียมอสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2558 จำนวน: 258 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 สารบัญ • สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รหัสสินค้า PK0539 คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2558 จำนวน: 275 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 สารบัญ • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ - ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย
250 บาท

ผลลัพธ์ 1 - 3 จาก 3