Print


คำสอนวิชา กฎหมายภาษีอากร พิมครั้งที่ 9
ดูภาพขยาย


ราคา: 490 บาท

คำสอนวิชา กฎหมายภาษีอากร พิมครั้งที่ 9

รหัสสินค้า TBK00195
คำสอนวิชา กฎหมายภาษีอากร พิมครั้งที่ 9

 

 

สารบัญ
บทที่ 1 โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 2 การตีความหมายภาษีอากร
บทที่ 3 ผลย้อนหลังขอกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 4 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
บทที่ 5 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บทที่ 6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Aadded Tax)
บทที่ 7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)
บทที่ 8 การวางแผนภาษีอากร การหนีภาษีอากีและการหลีกภาษีอากร
บทที่ 9 มาตรการต่อต้านการหลีกภาษีอากร (Anti - tax Avoidance Measure)
บทที่ 10 การดำเดินคดีภาษีอากร
ภาคผนวก

 

ราคา 490 บาท
จัดทำโดย ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

920 บาท