Print


สอบครั้งเดียวผ่าน อัตนัย+ปรนัย นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบ
ดูภาพขยาย


ราคา: 180 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

สอบครั้งเดียวผ่าน อัตนัย+ปรนัย นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบ

รหัสสินค้า KKR0036
สอบครั้งเดียวผ่าน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบ

 

พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2558
จำนวน: 179หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค- A4

 

 

สารบัญ

- ข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
- ข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี
- ข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและการตรวจสอบบัญชี
- ข้อสอบมาตรฐานการสอบบัญชี
- ข้อสอบหลักการบัญชี
- ข้อสอบการสอบบัญชี
- ข้อสอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน
- คำศัพท์เกี่ยวกับการทำบัญชี
- ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น(ชุดที่ 1 )
- ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น (ชุดที่ 2 )
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
- ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสอบบัญชี เช่น รายงานของผู้สอบบัญชี หนังสือรับรอง

 

ราคา 180 บาท
จัดทำโดย กลุ่มข้าราชการ