Print


คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้าภูมิภาค นักบัญชี วุฒิ.ป.ตรี
ดูภาพขยาย


ราคา: 250 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้าภูมิภาค นักบัญชี วุฒิ.ป.ตรี

รหัสสินค้า PK0598
คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้าภูมิภาค นักบัญชี วุฒิ.ป.ตรี

 

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2558
จำนวน: 291 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

 

สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
• องค์ประกอบของงบการเงิน
• งบกำไรขาดทุน
• การวิเคราะห์งบดุล
• รายการค้า
• รายการปรับปรุงบัญชี
• การวางระบบบัญชี
• การควบคุมภายในและการตรวจสอบบัญชี
• การจัดทำงบประมาณ
• การวิเคราะห์งบการเงิน
• การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ
- เจาะข้อสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- เจาะข้อสอบการเงินการบัญชี
- เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
• ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
- เจาะข้อสอบ
• ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
- เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
- เจาะแนวข้อสอบการบัญชีอีก 100 ข้อ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

230 บาท
250 บาท
250 บาท