Print


เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา การไฟฟ้านครหลวง ธุรการ3 หลักสูตรใหม่!
ดูภาพขยาย


ราคา: 250 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา การไฟฟ้านครหลวง ธุรการ3 หลักสูตรใหม่!

รหัสสินค้า CPA0353
เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา การไฟฟ้านครหลวง ธุรการ3 หลักสูตรใหม่!

 

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2558
จำนวน: 239 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

 

สารบัญ
- ประวัติความเป็นมา
- วิสัยทัศน์/ภารกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ของการไฟฟ้านครหลวง
• ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) วิชาความสามารถทั่วไป
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
- โจทย์คณิตศาสตร์
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- ความสามารถทางด้านเหตุผล
- การสรุปความจากภาษา
- แนวคิด การแก้โจทย์วิเคราะห์รูปภาพไม่เข้าพวก


• แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ความเข้าใจภาษา
- การใช้ภาษา
- การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
- การสะกดคำให้ถูกต้อง
- การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
- ความรู้การวัดคุณลักษณะ (Personality Test)
- แนวข้อสอบการวัดคุณลักษณะ (Persinality Test)
- แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรม Microsoft Word
- แนวข้อสอบ Microsoft Excel
- แนวข้อสอบ Microsoft Powerpoint


• งานธุรการ งานสารบรรณ
- สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริการที่ดี และการประชาสัมพันธ์
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป
- แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

250 บาท