Print


สรุป+แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง ธุรการ 3 วุฒิปวส.
ดูภาพขยาย


ราคา: 250 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

สรุป+แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง ธุรการ 3 วุฒิปวส.

รหัสสินค้า SPA0723
สรุป+แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง ธุรการ 3 วุฒิปวส.

 

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2558
จำนวน: 234 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ

- ประวัติการไฟฟ้านครหลวง
- วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
- การจัดทำรายงานการประชุม
- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม
( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คำสั่งการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร
ระดับสูงและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
- ความรู้กเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป
- ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- เฉลยคำตอบ
- ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง
- เฉลยคำตอบ
- แนวข้อสอบ จัดการงานทั่วไป
- เฉลยคำตอบ
- แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง ( เก็งข้อสอบ )
- แนวข้อสอบ - ข้อสอบ อาเซียน
- เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY