Print
สรุป+ข้อสอบ นายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำแผนก ส่งกำลังการผลิต กองส่งกำลังบำรุง ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ล่าสุดสรุป+ข้อสอบ พนักงานธุรการ รหัส310 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วุฒิ ปวช.,ปวส.ใหม่ล่าสุด

สรุป+ข้อสอบ ครูธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) วุฒิ ป.ตรี ใหม่ล่าสุด
ดูภาพขยาย


ราคา: 250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

สรุป+ข้อสอบ ครูธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) วุฒิ ป.ตรี ใหม่ล่าสุด

รหัสสินค้า GBA0383
สรุป+ข้อสอบ ครูธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) วุฒิ ป.ตรี ใหม่ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 225 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
• โครงการคืนครูให้นักเรียน
• หลัปรัชญษของเศรษฐกิจพอเพียง
- ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักการพึ่งตนเอง
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
• ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ความหมายของงานสารบรรณ
- ความหมายของหนังสือราชการ
- ชนิดของหนังสือราชการ
• การรับ-ส่งหนังสือ
• การเก็บ และทำลาย หนังสือราชการ
• การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ
• กิจกรรม 5 ส.
• หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
• หลักการร่างหนังสือ
• การเสนอหนังสือและเลขที่ หนังสือ
• การจัดเก็บเอกสาร
• ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร
• รหัสพยัญชนะ
• ลักษณะหนังสือราชการชนิดต่างๆ
• การเขียนรายงานการประชุม
• การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
• ความรู้การประสานงาน การประสานงานในองค์กร
- การบริหารหรือการจัดการ
- การบริหารจัดการสำนักงานน
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- เอกสาร
- เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
• ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์
- เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
• ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- เฉลยคำตอบ
• ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- เฉลยคำตอบ
• ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
- งานบรรณ ชุดที่ 1
- เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 1
• ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ชุดที่ 2 พร้อมเฉลยและคำอธิบายราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!