Print
สรุป+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ล่าสุดสรุป+ข้อสอบ ครูธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) วุฒิ ป.ตรี ใหม่ล่าสุด

สรุป+ข้อสอบ นายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำแผนก ส่งกำลังการผลิต กองส่งกำลังบำรุง ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ล่าสุด
ดูภาพขยาย


ราคา: 250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

สรุป+ข้อสอบ นายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำแผนก ส่งกำลังการผลิต กองส่งกำลังบำรุง ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ล่าสุด

รหัสสินค้า GBA0384
สรุป+ข้อสอบ นายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำแผนก ส่งกำลังการผลิต กองส่งกำลังบำรุง ศูนย์อำนวยการสร้าง

อาวุธ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 237 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
-ประวัติ
-หน่วยงานในสังกัด
-ภาพรวม
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2560
นโยบายรัฐบาล
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
-ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
-วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
อาเซียน ASEAN
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
เฉลยคำตอบ
เศรษฐกิจ
การบัญชีและการจัดการทางการเงิน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
งบการเงิน
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
GFMIS ระบบอิเล็กทรอนิกส์...บริหารงานคลังภาครัฐ
-GFMIS คืออะไร
-การเปรียบเทียบระหว่างระบบดิมและระบบใหม่
พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.48 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2544
งบประมาณและประเภทงบประมาณ
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยคำตอบ
ข้อสอบความรู้เรื่องเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เฉลยคำตอบ
ตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ 2551
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ การเงินและบัญชี
เฉลยคำตอบ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
เฉลยคำตอบราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!