Print
สรุป+ข้อสอบ อสพ. อาสาพัฒนา(รุ่น70) กรมการพัฒนาชุมชน ล่าสุดสรุป+ข้อสอบ พนักงานบริการ รหัส 309 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ก+ข วุฒิ ปวช.,ปวส. ใหม่ล่าสุด

สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากร ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร (วุฒิปวส.) ล่าสุด
ดูภาพขยาย


ราคา: 250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากร ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร (วุฒิปวส.) ล่าสุด

รหัสสินค้า SPA0907
สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากร ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร (วุฒิปวส.) ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 226 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ

- ประวัติการจัดตั้งกรมสรรพากร
- ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร
• ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
- ข้อบังคับกรมสรรพกรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพากร พ.ศ.2553
- ประกาศกรมสรรพากร เรื่องโครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ ที่สำคัญ วิธี การดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากร
- ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ฉบับที่3)
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
- คำแนะนำในการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามม.50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
- การชำระภาษีอากร
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- แนวข้อสอบถาม-ตอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
- แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
- แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพกรปฏิบัติงาน
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- เฉลยคำตอบ
- เฉลยละเอียดเฉพาะข้อยาก
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- เฉลยคำตอบราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!