Print
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศสรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากร ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร (วุฒิปวส.) ล่าสุด

สรุป+ข้อสอบ อสพ. อาสาพัฒนา(รุ่น70) กรมการพัฒนาชุมชน ล่าสุด
ดูภาพขยาย


ราคา: 250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

สรุป+ข้อสอบ อสพ. อาสาพัฒนา(รุ่น70) กรมการพัฒนาชุมชน ล่าสุด

รหัสสินค้า SPA0908
สรุป+ข้อสอบ อสพ. อาสาพัฒนา(รุ่น70) กรมการพัฒนาชุมชน ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 225 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ

• ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน
-อำนาจและหน้าที่
-วิสัยทัศน์
-พันธกิจ
-เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์
-โครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน
-หลักการทำงานกับประชาชน
-ความหมายของโลโก้
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสพัฒนา พ.ศ.2540
• สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564)
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
- เฉลยคำตอบ
• ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
• หลักการพัฒนาชุมชน
-ความเป็นมาของการพัฒนาชุมชน
-ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน
-แนวความคิดของการพัฒนาชุมชน
-ความหมายของการพัฒนาชุมชน
-ลักษณะของการพัฒนาชุมชน
-องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน
-เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน
• การกำหนดแผนการพัฒนาชุมชน
-ประโยชน์ของการวางแผน
-องค์ประกอบของการวางแผน
-ประเภทของการวางแผน
-กระบวนการกำหนดแผนการพัฒนาชุมชน
• การประสานงานและการสร้างทีมงาน
-การสร้างทีม
• การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชุมชน
-ประเภทของกลุ่ม
-องค์ประกอบท่ทำให้กลุ่มมีประสิทธิภาพ
-ขั้นตอนในการสร้างกลุ่ม
• การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
• ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการ บริหารโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ.2559
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
- เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ ความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เฉลยคำตอบ
• ตัวอย่างข้อสอบ ตำแหน่งพัฒนาชุมขน ชุดที่ 1
- เฉลยคำตอบ
• ตัวอย่างข้อสอบ ตำแหน่งพัฒนาชุมขน ชุดที่ 2
- เฉลยคำตอบ
• ตัวอย่างข้อสอบ ตำแหน่งพัฒนาชุมขน ชุดที่ 3
- เฉลยคำตอบราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!