Print
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาคู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ อาหารและยาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วุฒิ ป.ตรี

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
ดูภาพขยาย


ราคา: 260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

รหัสสินค้า PK0934
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 278 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ

ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่

ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร

หลักภาษีอากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

อากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี

การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

นโยบายการจัดเก็บภาษี

ประมวลรัษฎากร

เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษีอากร

เจาะข้อสอบ ประมวลรัษฎากร

เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!