Print
สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลาขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกศ.) วุฒิ. ปริญญาตรี+โทคู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดูภาพขยาย


ราคา: 260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รหัสสินค้า PK0935
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 266 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
• ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธิกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540
- เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบ สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน
• นโยบายรัฐบาล
• ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
• ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
• ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
• แผนการศึกษาแห่งชาติ
• ประมวลจริยธรรมข้าราชพลเรือน
• การคิดวิเคราะห์ ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทษ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
- เจาะข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

 

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

 

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!