Print
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน พัสดุ ปฏิบัติงาน กรมสรรพากรคู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลาขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกศ.) วุฒิ. ปริญญาตรี+โท
ดูภาพขยาย


ราคา: 250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลาขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกศ.) วุฒิ. ปริญญาตรี+โท

รหัสสินค้า GBA0387
สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลาขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกศ.) วุฒิ. ปริญญาตรี+โท

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 242 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
• สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- ประวัติ
- หน่วยงานในสังกัด
- รายนามเลขาธิการ สกศ.
- ความเป็นมา
- สภาการศึกษา
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
• นโยบายรัฐบาล
• ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 12
- วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 12
• อาเซียน : ASEAN
• ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
• สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
• แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
• ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน
• พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
• พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
• พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• กระบวนงานขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับของทางราชการ
• พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
• พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
• ระเบียบฯ การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ - ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เฉลยแนวคำตอบ
• แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ
- เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ ระเบียบฯ การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- เฉลยคำตอบ
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
- เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบนัวิชาการ ตำราทอง

 

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!