Print
สรุปเนื้อหา+พร้อมข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรสรุป+ข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลาขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกศ.) วุฒิ. ปริญญาตรี+โท

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน พัสดุ ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
ดูภาพขยาย


ราคา: 270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน พัสดุ ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

รหัสสินค้า PK0936
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน พัสดุ ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 170 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ

ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่

ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร

หลักภาษีอากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

อากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี

การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

นโยบายการจัดเก็บภาษี

ประมวลรัษฎากร

***เจาะข้อสอบ ประมวลรัษฎากร

***เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

***แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

***แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณ

และการคลังพ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

***เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

***เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

***เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

 

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!