Print
เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหม่ล่าสุดคู่มือเตรียมสอบ สำนักงานประกันสังคม นักวิชาการแรงงาน ใหม่ปี 2561

สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม หลักสูตรใหม่
ดูภาพขยาย


ราคา: 250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม หลักสูตรใหม่

รหัสสินค้า CPA0558

สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม หลักสูตรใหม่

 

พิมพ์เมื่อ มกราคม 2561
จำนวน: 243 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

 

สารบัญ
-ประวัติความเป็นมาของสำนักงานศาลยุติธรรม
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
-แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
-แนวข้อสอบระเบียบคำสั่ง คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพระเรือน พ.ศ. 2551
-เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
-แนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
-เเนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
-เเนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ วินัย จรรยาบรรณและจรรยาบรรณของข้าราชการ
-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรมและงานธุรการทั่วไป
-แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-แนวข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
-แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและแผนอัตรากำลังศาล

 

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

 

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!