Print
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ปฏิบัติงาน (วุฒิปวช.,ปวส.) เล่มเดียวครบสรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม หลักสูตรใหม่

เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหม่ล่าสุด
ดูภาพขยาย


ราคา: 250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหม่ล่าสุด

รหัสสินค้า CPA0559

เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหม่ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ มกราคม 2561
จำนวน:  หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

 

สารบัญ
-ประวัติสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
-พันธกิจ / วิสัยทัศน์ / อำนาจหน้าที่
-แนวข้อสอบการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุด 1
-แนวข้อสอบการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ชุด 2
-แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-การบริหารงานทั่วไป
-การบริหารสำนักงานสมัยใหม่
-บทบาทของสำนักงานสมัยใหม่ในการจัดการทั่วไป
-การวางแผน
-แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2
-แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3
-แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 4
-แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 5
-แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 6
-แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 7
-แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
-เเนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
-การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

 

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

 

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!