Print
รวมข้อสอบ 700 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมฯ พร้อมเฉลยทุกข้อ ศาลยุติธรรม ใหม่ล่าสุด 61คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ปฏิบัติงาน (วุฒิปวช.,ปวส.) เล่มเดียวครบ

เก็งข้อสอบ 1700 ข้อ ภาค ก สำนักงาน ก.พ. (ระดับ 3-4 ) ปี 61
ดูภาพขยาย


ราคา: 235 บาท
224 บาท
ท่านประหยัดได้: 11 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

เก็งข้อสอบ 1700 ข้อ ภาค ก สำนักงาน ก.พ. (ระดับ 3-4 ) ปี 61

รหัสสินค้า STP0188
เก็งข้อสอบ 1700 ข้อ ภาค ก สำนักงาน ก.พ. (ระดับ 3-4 ) ปี 61

 

พิมพ์เมื่อ มกราคม 2561
จำนวน: 294 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

 

สารบัญ

 

เก็งส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
2. ความสามารถด้านเหตุผล
⁃ ข้อสอบ อนุกรม
⁃ ข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป
⁃ ข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ
⁃ ข้อสอบ อุปมา-อุปไมย
⁃ ข้อสอบ ตรรกศาสตร์
⁃ ข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
⁃ ข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์
⁃ ข้อสอบ อุปมา-อุปมัยแบบรูปภาพ
เก็งส่วนที 2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1. ความเข้าใจภาษา
2. การใช้ภาษา
⁃ ข้อสอบ การเขียนประโยค
⁃ ข้อสอบ การใช้คำหรือกลุ่มคำ
⁃ ข้อสอบ การเรียงลำดับข้อความ
⁃ ข้อสอบ ความเข้าใจภาษา
รวมข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
รวมข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2
รวมข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3
เก็งส่วนที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
⁃ ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
⁃ ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
เก็งข้อสอบเหมือนจริง ชุดที่ 1 (100 ข้อ)
เก็งข้อสอบเหมือนจริง ชุดที่ 2 (100 ข้อ)
เก็งข้อสอบเหมือนจริง ชุดที่ 3 (100 ข้อ)

 

 ราคา 235 บาท
จัดทำโดย ติวเตอร์เดียว

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!