Print
สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 600 ข้อ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ปี 2561สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ วุฒิ ป.ตรี ล่าสุด
ดูภาพขยาย


ราคา: 280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ วุฒิ ป.ตรี ล่าสุด

รหัสสินค้า GBA0408
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ วุฒิ ป.ตรี ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ กุมภาพันธ์
จำนวน: 267 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

 

สารบัญ
*ประวัติกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
⁃ อำนาจหน้าที่
⁃ วิสัยทัศน์และพันธ
⁃ กิจภารกิจหลัก
⁃ เป้าประสงค์ภารกิจหลัก
*พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
*พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกันด้วยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*เฉลยเแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
*กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
*การปฏิบัติหน้าที่ปรึกษากฎหมาย
*กระบวนการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
*การคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญา
*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา
*ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
*เฉลยแนวคำตอบ

 

 

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

 

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!