Print
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงจำกัด(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ได้ทุกจังหวัด
ดูภาพขยาย


ราคา: 260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ได้ทุกจังหวัด

รหัสสินค้า PK1270
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ได้ทุกจังหวัด

 

พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2561
จำนวน:  263 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาวA4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร

*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เทคโนโลยีการผลิตพืช

*การจัดการผลผลิตในพื้นที่

*การจัดระบบเกษตรกรรม

*การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต

*การส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

*ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต

*ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมทางการเกษตรการสร้างมูลค่าเพิ่ม

*การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร

*การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

*การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร

*การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน

*การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

*เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร

*แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 4.

*เจาะข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!