Print
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นิติกร การเคหะแห่งชาติ(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก
ดูภาพขยาย


ราคา: 260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก

รหัสสินค้า PKE0311

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง

พิมพ์เมื่อ : สิงหาคม 2561
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 18.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

 

    สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ                                         

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551                                         

*ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544                  

*ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546                   

*มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555          

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                                      

*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                              

*ข้อบังคับกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          

*แนวข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                  

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                             

*การจัดทำรายงานทางการเงิน บัญชี                                                                                                         

*แนวข้อสอบ การเงิน บัญชี                                                                                                  

*ความรู้ด้านการพัสดุ                                                                                                                             

*แนวข้อสอบ ความรู้การพัสดุ                                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน                                                                                                       

*เทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                                                                  

*การควบคุมภายใน                                                                                                                               

*การบริหารความเสี่ยง                                                                                                                           

*แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                                        

*แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                       

                           

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!

รหัสสินค้า PKE0036

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2560
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 18.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

 

 

 

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!