Print
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กทม.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ (กทม.)
ดูภาพขยาย


ราคา: 270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ (กทม.)

รหัสสินค้า PK1316
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ (กทม.)

 

พิมพ์เมื่อ ตุลาคม2561
จำนวน: 293  หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาวA4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

 

 

 

สารบัญ

*การเมืองการปกครอง การเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น

*การทำประชามติ

*เจาะข้อสอบ การเมืองการปกครอง

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559

*พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552

*พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2554

*เจาะข้อสอบ ทะเบียนครอบครัว

*เจาะข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2548

*พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

*พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

*เจาะข้อสอพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง

*การวางแผน การจัดทำโครงการ การฝึกอบรม และการประสานงาน

*เจาะข้อสอบ การวางแผน การจัดทำโครงการ การฝึกอบรม และการประสานงาน

*การให้บริการประชาชน

*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!

สินค้าหมวดอื่นๆ


ภาค ก. กทม.