Print
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินการคลัง การประปานครหลวงคู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใหม่ปี 2561

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ดูภาพขยาย


ราคา: 260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รหัสสินค้า PKE0425

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง

    


พิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2561
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 18.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์                                                                   

*แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล                                                                        

*เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                                

*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                            

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                       

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                    

* เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ                                                                                    

*แนวข้อสอบ การบริหารราชการ                                                                                

*ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป                                                                                          

*การบริหารแผนงาน                                                                                                   

*การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม                                                                            

*การเขียนรายงานการประชุม                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                             

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                    

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                    

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม  

รหัสสินค้า PKE0036

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2560
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 18.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

 

 

 

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!

                   

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!

รหัสสินค้า PKE0036

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2560
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 18.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

 

 

 

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!