Print
POL4110 (PS417) ปัญญาชนกับการเมือง ใช้เฉพาะ 1/62สรุปย่อเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร

เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจสายป้องกันปราบปราม แนวคำถามพร้อมเฉลย
ดูภาพขยาย


ราคา: 220 บาท
206 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท

เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจสายป้องกันปราบปราม แนวคำถามพร้อมเฉลย

รหัสสินค้า BL0033
เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจสายป้องกันปราบปราม แนวคำถามพร้อมเฉลย 

 

พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2562
จำนวน:  หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว- A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
ก. ก่อนจะมาเป็นการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1. ความหมาย
1.1 ความหมายทางวิชาการ
1.2 ความหมายขององค์การระหว่างประเทศ
1.3 ความหมายตามที่กฎหมายบัญญัติ
2 . ที่มาและความจำเป็นของ Good Governance
2.1 สถานการณ์โลก
2.2 สถานการณ์ประเทศไทย
3. หลักการของ Good Governance
3.1 หลักการสากล
3.2 หลักการตามกฎหมาย
ข. สาระของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ภาพรวม
1.1 วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.2 เป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.3 ประโยชน์ที่ได้จากการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
1.4 ขอบเขตการใช้บังคับของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.5 หน่วยงานที่ขับเคลื่อนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.6 ภาพรวมเนื้อหาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เนื้อหารายละเอียด : ภาพประกอบ
: บททั่วไป (มาตรา1-5)
: หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (มาตรา 6)
: หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (มาตรา 7-8)
: หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (มาตรา 9-19)
: หมวด 4 การบริหารราชการอย่างที่ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (มาตรา 20-26)
: หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (มาตรา 27-32)
: หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ (มาตรา 33-36)
: หมวด 7 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน (มาตรา 37-44)
: หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (มาตรา 45-49)
: หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ด (มาตรา 50-53)
- ข้อสอบชุดที่ 1
- ข้อสอบชุดที่ 2
- เฉลยข้อสอบชุดที่ 1
- เฉลยข้อสอบชุดที่ 2
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ. ศ. 2548

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)