Print
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันการบินพลเรือนPOL4110 (PS417) ปัญญาชนกับการเมือง ใช้เฉพาะ 1/62

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ดูภาพขยาย


ราคา: 270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รหัสสินค้า PKE1126

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

ถ้ามีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail นะคะจะเปิดไฟล์ง่ายกว่า

 


พิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2562
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 17.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

                                         สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการบินพลเรือน                                                                              

*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป   

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                    

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                

*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                         

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     

*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 

*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.       

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                          สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา                                                                            

      «แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                        

      «แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                      

      «แนวข้อสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์                                                                           

      «แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม การเมือง                                                                   

*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                            

      «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                         

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      

      «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน

การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            

      «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)        

      «แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , Powerpoint)                        

      «แนวข้อสอบบัญชีชุดที่ 1.                                                                                        

      «แนวข้อสอบบัญชีชุดที่ 2.                                                                                        

      «แนวข้อสอบบัญชีชุดที่ 3.                                                                        

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                        

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!

รหัสสินค้า PKE0036

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2560
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 18.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

 

 

 

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!