Print
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมธนารักษ์

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ดูภาพขยาย


ราคา: 260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รหัสสินค้า PKE1130

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

ถ้ามีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail นะคะจะเปิดไฟล์ง่ายกว่า

 


พิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2562
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 17.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

                                       สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                                   

*พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556                                                           

      «แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556                                                

*พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542                                                                

      «แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542                                            

*ข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557                                                 

*จรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย                                                           

      «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                

สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งหนังสือ/คู๋มือที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งเป็น E-BOOK ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์รายละเอียดคลิกที่นี่!!

*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                         

*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 

*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                       

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

      «แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            

      «แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    

      «แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          

      «แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          

      «แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                          

      «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                          

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!

รหัสสินค้า PKE0036

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2560
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 18.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

 

 

 

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!