Print
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ พนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ดูภาพขยาย


ราคา: 270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รหัสสินค้า PKE1131

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

ถ้ามีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail นะคะจะเปิดไฟล์ง่ายกว่า

 


พิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2562
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 17.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

                                สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                                                        1

      «แนวข้อสอบความรู้ภาษาอังกฤษ                                                                                14

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                                      63

*แนวคิดการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ                                                                                         82

*การบริหารรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย                                                                              94

*การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนารัฐวิสาหกิจ                                                                  100

      «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ                                                                         113

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        118

      «แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              159

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     165

      «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  234

      «แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 พ.ศ. 2560                                                                                                              239

*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                   244

      «ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                     253

      «แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                    263

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!

รหัสสินค้า PKE0036

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2560
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 18.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

 

 

 

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!