Print
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมกิจการเด็กและเยาวชนPOL4329 (PA440) แรงงานศึกษา ใช้เฉพาะ 1/62

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ดูภาพขยาย


ราคา: 270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รหัสสินค้า PK1704

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

พิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2562

จำนวน : 278 หน้า

รูปแบบ : เข้าเล่มไสกาว - A4

                                          สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                                                        

      «แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                       

      «แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                       

      «แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562                                                    

      «แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                   

      «แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                         

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                             

      «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่  3 พ.ศ. 2562                                                                                

*การวางแผนและการบริหารจัดการ                                                                                  

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                         

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

*แผนการการปฏิรูปประเทศ                                                                                           

*ระบบราชการ 4.0                                                                                                     

      «แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    

      «แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            

      «แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                          

      «แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                          

      «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                     

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!

รหัสสินค้า PKE0036

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2560
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 18.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

 

 

 

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!