Print
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาคู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมกิจการเด็กและเยาวชน

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมธนารักษ์
ดูภาพขยาย


ราคา: 260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมธนารักษ์

รหัสสินค้า PKE1133

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมธนารักษ์

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

ถ้ามีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail นะคะจะเปิดไฟล์ง่ายกว่า

 


พิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2562
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 17.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

                          สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                           

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

      «แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     

      «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  

*พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501                                                                               

*พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491                                                                                       

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      

      «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน

การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    

*การเงิน การคลัง และการงบประมาณ                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                    

      «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                         

      «แนวข้อสอบ การคลัง ชุดที่ 1.                                                                                  

      «แนวข้อสอบ การคลัง ชุดที่ 2.                                                                                  

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!

รหัสสินค้า PKE0036

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2560
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 18.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

 

 

 

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!