Print
(ไฟล์ดาวโหลด) POL3110 (PS390) ทฤษฎีและจริยธรรมการเมือง 3 ใช้เฉพาะ 1/62(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ครูกศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์
ดูภาพขยาย


ราคา: 270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ครูกศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์

รหัสสินค้า PKE1135

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ครูกศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

ถ้ามีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail นะคะจะเปิดไฟล์ง่ายกว่า

 


พิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2562
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 17.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

                     สารบัญ

      «แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์                                                                               

      «แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                      

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                       

*นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                         

*นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย                           

      «แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                 

      «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                           

      «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                     

      «แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562            

      «แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                            

      «แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

      «แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

      «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                             

*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                   

*การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต/

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน                                                                                   

*การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                         

*การประเมินผลโครงการและรายงานผลโครงการ                                                                   

*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                       

    «แนวข้อสอบ การวางแผน การทำจัดแผน /โครงการ                                                           

    «แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                    

    «แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา                                                                      

*บทบาทหน้าที่และภาระงาน ของครู กศน. ตำบล                                                                            

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                          

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!

รหัสสินค้า PKE0036

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2560
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 18.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

 

 

 

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!