Print
สรุป+ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. วุฒิป.ตรี ตรงตามหลักสูตรใหม่ (รวมกฎหมายเพิ่มเติมที่ต้องใช้สอบ)รวมข้อสอบ 600 ข้อ นายทหารชั้นประทวน กองทัพอากาศ ใหม่ล่าสุดปี 63 อธิบายเฉลยละเอียด

สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ก.พ. ภาคก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ตามหลักสูตรการสอบ
ดูภาพขยาย


ราคา: 280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท

สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ก.พ. ภาคก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ตามหลักสูตรการสอบ

รหัสสินค้า CPA0662

สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ก.พ. ภาคก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ตามหลักสูตรการสอบ

 

พิมพ์เมื่อ  กุมภาพันธ์ 2563
จำนวน: 258 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
-เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
-แก้ไขเพิ่มติมถึงปัจุบัน(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
-แนวข้อสอบความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรม(จรรยา)ของข้าราชการ
/ ความรู้ความสามารถทั่วไป(คณิตศาสตร์)
-แนวข้อสอบอนุกรม พร้อมเฉลย
-แนวข้อสอบอุปมา- อุปไมย พร้อมเฉลย
/ การประยุทธ์วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง
-เเนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง พร้อมเฉลย
-แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ พร้อมเฉลย
-แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางเเละกราฟ
-แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
-แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
-การสรุปผลเชิงตรรกะ
-ความรู้เบื้องต้นทางภาษาไทย
-คำจำแนกคำในภาษาไทย
-วิธีใช้สรรพานาม
-อุปมาอุปไมย
-สระพญชนะ วรรณยุกต์ ความรู้รอบตัวทางภาษาไทย การใช้ภาษา
-คําราชาศัพท์
-คำนาม คำสรรพานาม คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสมาส คำสันธาน
-การใช้คำและกลุ่มคำ
-แนวข้อสอบการใช้คำและกลุ่มคำ
-แนวข้อสอบการเรียงประโยค
-แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
-การใช้ภาษาไทย
-สรุปหลักภาษาไทย(เน้นหลักไวยากรณ์)
-การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
-การสะกดคำให้ถูกต้อง
-การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
-วิชาภาษาอังกฤษ
-สรุปโครงสร้าง Tense
-หลักการใช้ Relative Pronoun หรือ Adjective Clause
-Conjunctions คำเชื่อม
-General Conversation สนทนาทั่วไป
-ข้อสอบศัพท์ (Vocabulary) and Expressions
-แนวข้อสอบ Structure
-แนวข้อสอบ Reading Comprehension.

 

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!