Print
เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกพลศึกษานายสิบ สายอำนวยการและสนับสนุน พิชิตข้อสอบเต็ม 100%

คู่มือเตรียมสอบรับราชการ กรมราชทัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์
ดูภาพขยาย


ราคา: 325 บาท
309 บาท
ท่านประหยัดได้: 16 บาท

คู่มือเตรียมสอบรับราชการ กรมราชทัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์


รหัสสินค้า TBY0030
คู่มือเตรียมสอบรับราชการ กรมราชทัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2563
จำนวน: 346 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว 
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

 

สารบัญ
ตอนที่ 1 กฎหมายทั่วไปที่บุคลากรกรมราชทัณฑ์ควรรู้
บทที่ 1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ลักษณะ 1 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ลักษณะ 2 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ลักษณะ 3 บททั่วไป
ลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
หมวด 1 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
หมวด 2 การกำหนดตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
หมวด 3 การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
หมวด 4 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ
หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย
หมวด 7 การดำเนินการทางวินัย
หมวด 8 การออกจากราชการ
หมวด 9 การอุทธรณ์
หมวด 10 การร้องทุกข์
หมวด 11 การคุ้มครองระบบคุณธรรม
ลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
บทเฉพาะกาล
สรุปสาระสำคัญเพื่อเสริมความจำ ความเข้าใจและเตรียมสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551
บทที่ 2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546
หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
หมวด 7 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ด
สรุปสาระสำคัญเพื่อเสริมความจำ ความเข้าใจและเตรียมสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546
บทที่ 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
หมวด 1 ชนิดของหนังสือ
ส่วนที่ 1 หนังสือภายนอก
ส่วนที่ 2 หนังสือภายใน
ส่วนที่ 3 หนังสือประทับตรา
ส่วนที่ 4 หนังสือสั่งการ
ส่วนที่ 5 หนังสือประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ส่วนที่ 7 บทเบ็ดเตล็ด
หมวด 2 การรับและส่งหนังสือ
ส่วนที่ 1 การรับหนังสือ
ส่วนที่ 2 การส่งหนังสือ
ส่วนที่ 3 เบ็ดเตล็ด
หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ
ส่วนที่ 1 การเก็บรักษา
ส่วนที่ 2 การยืม
ส่วนที่ 3 การทำลาย
หมวด 4 มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง
สรุปสาระสำคัญเพื่อเสริมความจำ ความเข้าใจและเตรียมสอบ
ตอนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
บทที่ 4 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ. ศ. 2560
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ. ศ. 2560
หมวด 1 คณะกรรมการราชทัณฑ์
หมวด 2 อำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานเรือนจำ
หมวด 3 การจำแนกเขตความรับผิดชอบ และมาตรฐานเรือนจำ
หมวด 4 ผู้ต้องขัง
หมวด 5 สิทธิ หน้าที่ ประโยชน์ และกิจการอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ต้องขัง
หมวด 6 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการพ้นจากเรือนจำ
หมวด 7 วินัยและบทลงโทษ
หมวด 8 ความผิดเกี่ยวกับเรือนจำ
บทที่ 5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ. ศ. 2506
บทที่ 6 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ. ศ. 2559
สรุปหน้าที่คณะกรรมการราชทัณฑ์
สรุปหน้าที่ อำนาจรัฐมนตรี
สรุปหน้าที่ อำนาจอธิบดี
สรุปหน้าที่ อำนาจผู้บัญชาการเรือนจำ
สรุปหน้าที่ อำนาจพัศดี
บทที่ 7 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ. ศ. 2549 (ฉบับที่ 1 + ฉบับที่ 2)
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ. ศ. 2549 (ฉบับที่ 1 + ฉบับที่ 2)
ลักษณะ 1 อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ลักษณะ 2 การรับและการปล่อยตัว
ลักษณะ 3 วิธีการกักขังและการปกครอง
ลักษณะ 4 การเยี่ยมและการติดต่อ
ลักษณะ 5 การศึกษาและการอบรม
ลักษณะ 6 การทำงาน
ลักษณะ 7 ประโยชน์ เงินทดแทน และรางวัล
ลักษณะ 8 การอนามัยและการสุขาภิบาล
ลักษณะ 9 ทรัพย์สินของผู้ต้องกักขัง
ลักษณะ 10 ชนิดอาวุธประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
กฎกระทรวงว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามนำเข้ามาในสถานที่กักขัง พ.ศ 2552
บทที่ 8 พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์พุทธศักราช 2482
หมวด 1 วินัย
หมวด 2 โทษผิดวินัย
บทที่ 9 ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์
จำให้ดี จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์
บทที่ 10 ข้อกำหนดขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) (ข้อกำหนดแมนเดลา - Mandela Rules) ปี 2558
I ข้อกำหนดทั่วไป
II ข้อกำหนดที่ใช้กับผู้ต้องขังประเภทพิเศษ
ก.นักโทษเด็ดขาด
ข.ผู้ต้องขังที่มีความบกพร่องทางจิตใจและ / หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ
ค.ผู้ต้องขังระหว่างสอบสวนและระหว่างการพิจารณา
ง.ผู้ต้องขังคดีแพ่ง
จ.บุคคลที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวโดยไม่มีข้อกล่าวหา
บทที่ 11 ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures of Women Offenders) หรือข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)
ตอนที่ 3 ความรู้ที่สำคัญในงานราชทัณฑ์
บทที่ 12 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
- ความรอบรู้เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์
ประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์กรมราชทัณฑ์
พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์
ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์
การแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545
รายชื่อและที่ตั้งเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขังทั่วประเทศ
- หลักการบริหารงานราชทัณฑ์
- มาตรฐานเรือนจำของกรมราชทัณฑ์
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของกรมราชทัณฑ์
- โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
- สรุปสาระสำคัญของ "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12"
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
เป้าหมาย
วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- แผนปฏิบัติราชการ กรมราชทัณฑ์ พ. ศ. 2559 - 2562
กระบวนการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์
ลักษณะพิเศษของงานราชทัณฑ์
บทที่ 13 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานราชทัณฑ์
กิจวัตรผู้ต้องขัง
เกี่ยวกับเรือนจำ
เกี่ยวกับสัญชาติ
เกี่ยวกับอาคารสถานที่ในเรือนจำ/ ทัณฑสถาน
เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้
เกี่ยวกับสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าเรือนจำ (Non - Permitted Items)
ตอนที่ 4 แนวข้อสอบความรู้ที่สำคัญในงานราชทัณฑ์
บทที่ 14 แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไปที่บุคลากรกรมราชทัณฑ์ควรรู้
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551
- ถาม-ตอบ แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน 2551
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546
เฉลยแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546
- สรุปคำถาม-คำตอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546
- แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยแนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 15 แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ. ศ. 2506
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ. ศ. 2506
- แนวข้อสอบระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ. ศ. 2549 (ฉบับที่ 1 + ฉบับที่ 2)
เฉลยแนวข้อสอบระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ. ศ. 2549 (ฉบับที่ 1 + ฉบับที่ 2)
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482
บทที่ 16 แนวข้อสอบความรู้ที่สำคัญในงานราชทัณฑ์
- ถามตอบเกี่ยวกับเรือนจำ
เฉลยถามตอบเกี่ยวกับเรือนจำ
- แนวข้อสอบโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด
เฉลยแนวข้อสอบโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด
- แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
เฉลยแนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์

ตอนที่ 1 กฎหมายทั่วไปที่บุคลากรกรมราชทัณฑ์ควรรู้
บทที่ 1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ลักษณะ 1 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ลักษณะ 2 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ลักษณะ 3 บททั่วไป
ลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
หมวด 1 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
หมวด 2 การกำหนดตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
หมวด 3 การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
หมวด 4 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ
หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย
หมวด 7 การดำเนินการทางวินัย
หมวด 8 การออกจากราชการ
หมวด 9 การอุทธรณ์
หมวด 10 การร้องทุกข์
หมวด 11 การคุ้มครองระบบคุณธรรม
ลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
บทเฉพาะกาล
สรุปสาระสำคัญเพื่อเสริมความจำ ความเข้าใจและเตรียมสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551
บทที่ 2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546
หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
หมวด 7 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ด
สรุปสาระสำคัญเพื่อเสริมความจำ ความเข้าใจและเตรียมสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546
บทที่ 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
หมวด 1 ชนิดของหนังสือ
ส่วนที่ 1 หนังสือภายนอก
ส่วนที่ 2 หนังสือภายใน
ส่วนที่ 3 หนังสือประทับตรา
ส่วนที่ 4 หนังสือสั่งการ
ส่วนที่ 5 หนังสือประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ส่วนที่ 7 บทเบ็ดเตล็ด
หมวด 2 การรับและส่งหนังสือ
ส่วนที่ 1 การรับหนังสือ
ส่วนที่ 2 การส่งหนังสือ
ส่วนที่ 3 เบ็ดเตล็ด
หมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ
ส่วนที่ 1 การเก็บรักษา
ส่วนที่ 2 การยืม
ส่วนที่ 3 การทำลาย
หมวด 4 มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง
สรุปสาระสำคัญเพื่อเสริมความจำ ความเข้าใจและเตรียมสอบ
ตอนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
บทที่ 4 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ. ศ. 2560
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ. ศ. 2560
หมวด 1 คณะกรรมการราชทัณฑ์
หมวด 2 อำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานเรือนจำ
หมวด 3 การจำแนกเขตความรับผิดชอบ และมาตรฐานเรือนจำ
หมวด 4 ผู้ต้องขัง
หมวด 5 สิทธิ หน้าที่ ประโยชน์ และกิจการอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ต้องขัง
หมวด 6 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการพ้นจากเรือนจำ
หมวด 7 วินัยและบทลงโทษ
หมวด 8 ความผิดเกี่ยวกับเรือนจำ
บทที่ 5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ. ศ. 2506
บทที่ 6 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ. ศ. 2559
สรุปหน้าที่คณะกรรมการราชทัณฑ์
สรุปหน้าที่ อำนาจรัฐมนตรี
สรุปหน้าที่ อำนาจอธิบดี
สรุปหน้าที่ อำนาจผู้บัญชาการเรือนจำ
สรุปหน้าที่ อำนาจพัศดี
บทที่ 7 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ. ศ. 2549 (ฉบับที่ 1 + ฉบับที่ 2)
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ. ศ. 2549 (ฉบับที่ 1 + ฉบับที่ 2)
ลักษณะ 1 อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ลักษณะ 2 การรับและการปล่อยตัว
ลักษณะ 3 วิธีการกักขังและการปกครอง
ลักษณะ 4 การเยี่ยมและการติดต่อ
ลักษณะ 5 การศึกษาและการอบรม
ลักษณะ 6 การทำงาน
ลักษณะ 7 ประโยชน์ เงินทดแทน และรางวัล
ลักษณะ 8 การอนามัยและการสุขาภิบาล
ลักษณะ 9 ทรัพย์สินของผู้ต้องกักขัง
ลักษณะ 10 ชนิดอาวุธประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
กฎกระทรวงว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามนำเข้ามาในสถานที่กักขัง พ.ศ 2552
บทที่ 8 พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์พุทธศักราช 2482
หมวด 1 วินัย
หมวด 2 โทษผิดวินัย
บทที่ 9 ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์
จำให้ดี จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์
บทที่ 10 ข้อกำหนดขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) (ข้อกำหนดแมนเดลา - Mandela Rules) ปี 2558
I ข้อกำหนดทั่วไป
II ข้อกำหนดที่ใช้กับผู้ต้องขังประเภทพิเศษ
ก.นักโทษเด็ดขาด
ข.ผู้ต้องขังที่มีความบกพร่องทางจิตใจและ / หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ
ค.ผู้ต้องขังระหว่างสอบสวนและระหว่างการพิจารณา
ง.ผู้ต้องขังคดีแพ่ง
จ.บุคคลที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวโดยไม่มีข้อกล่าวหา
บทที่ 11 ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures of Women Offenders) หรือข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)
ตอนที่ 3 ความรู้ที่สำคัญในงานราชทัณฑ์
บทที่ 12 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
- ความรอบรู้เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์
ประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์กรมราชทัณฑ์
พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์
ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์
การแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545
รายชื่อและที่ตั้งเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขังทั่วประเทศ
- หลักการบริหารงานราชทัณฑ์
- มาตรฐานเรือนจำของกรมราชทัณฑ์
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของกรมราชทัณฑ์
- โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
- สรุปสาระสำคัญของ "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12"
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
เป้าหมาย
วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
- แผนปฏิบัติราชการ กรมราชทัณฑ์ พ. ศ. 2559 - 2562
กระบวนการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์
ลักษณะพิเศษของงานราชทัณฑ์
บทที่ 13 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานราชทัณฑ์
กิจวัตรผู้ต้องขัง

กี่ยวกับเรือนจำ

เกี่ยวกับสัญชาติ
เกี่ยวกับอาคารสถานที่ในเรือนจำ/ ทัณฑสถาน
เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้
เกี่ยวกับสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าเรือนจำ (Non - Permitted Items)
ตอนที่ 4 แนวข้อสอบความรู้ที่สำคัญในงานราชทัณฑ์
บทที่ 14 แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไปที่บุคลากรกรมราชทัณฑ์ควรรู้
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551
ฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551
- ถาม-ตอบ แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน 2551
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546
เฉลยแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546
- สรุปคำถาม-คำตอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546
- แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เฉลยแนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 15 แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ. ศ. 2506
เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ. ศ. 2506
- แนวข้อสอบระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ. ศ. 2549 (ฉบับที่ 1 + ฉบับที่ 2)
เฉลยแนวข้อสอบระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ. ศ. 2549 (ฉบับที่ 1 + ฉบับที่ 2)
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482
บทที่ 16 แนวข้อสอบความรู้ที่สำคัญในงานราชทัณฑ์
- ถามตอบเกี่ยวกับเรือนจำ
เฉลยถามตอบเกี่ยวกับเรือนจำ
- แนวข้อสอบโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด
เฉลยแนวข้อสอบโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด
- แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
เฉลยแนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์

 

ราคา 325 บาท

จัดทำโดย อ.อุดม สุขทอง