Print
คู่มือเตรียมสอบ นักการข่าวปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี2564รวมแนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานประกันสังคม ปรนัย 900 ข้อ พร้อมเฉลยทุกข้อ (เฉลยท้ายเล่ม) ใหม่ล่าสุดปี 64

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร พนักงานสอบสวน รองสารวัตร
ดูภาพขยาย


ราคา: 320 บาท
304 บาท
ท่านประหยัดได้: 16 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร พนักงานสอบสวน รองสารวัตร

รหัสสินค้า PK2222
คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร พนักงานสอบสวน รองสารวัตร pk2222

พิมพ์เมื่อ : เมษายน 2564
จำนวน :  366 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4

สารบัญ

*วิชาความสามารถทั่วไป       

*อนุกรม                                                                                                             

*คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                                 

*อุปมาอุปไมย                                                                                                       

*วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                                                         

*เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                                  

*เงื่อนไขภาษา                                                                                                      

*วิชาภาษาไทย

*การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                                               

*การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                                      

*การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                                      

*การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                                    

*การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ(การเติมคำลงในช่องว่าง)                                                          

*ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                             

*เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน                                                                              

*เจาะข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                   

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                                                                                

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน                                                                      

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562                     

*เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556                                             

*เจาะข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน                                                                                                  

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                                               

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure                                                                              

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ Conversation                                                                          

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary                                                                            

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading  Comprehension                                                               

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ 

ราคา 320 บาท

จัดทำโดย THE BEST CENTER