Print
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดคู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร พนักงานสอบสวน รองสารวัตร

คู่มือเตรียมสอบ นักการข่าวปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี2564
ดูภาพขยาย


ราคา: 270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นักการข่าวปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี2564

รหัสสินค้า PK2223
คู่มือเตรียมสอบ นักการข่าวปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี2564 PK2223

พิมพ์เมื่อ :เมษายน 2564
จำนวน : 279หน้า
รูปแบบ : 
เข้าเล่มแบบไสกาว A4
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ                                                                                 

*วิชาความรู้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน                                                                     

*การประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร                                                                                    

*สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย                         

*การวิเคราะห์กระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบต่อสังคมไทย                                                       

*นโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง                                                                                

*การวิเคราะห์  และประเมินค่าความมั่นคงแห่งชาติ                                                                 

*ความมั่นคงแห่งชาติ (National Security)                                                                           

*ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงแห่งชาติกับยุทธศาสตร์ชาติ                                                     

*ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ                                                                       

*พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562                                                                     

*แนวข้อสอบจริงในสนามสอบ ชุดที่ 1.                                                                         

*แนวข้อสอบจริงในสนามสอบ ชุดที่ 2.                                                                         

*แนวข้อสอบเหตุการณ์สถานการณ์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ    

*แนวข้อสอบอัตนัย                                                                                               

*วิชาภาษาอังกฤษ

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักการข่าว ชุดที่ 1                                                           

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักการข่าว ชุดที่ 2                                                              

*แนวข้อสอบชุดที่พิเศษ 

ราคา  270 บาท

จัดทำโดย THE BEST CENTER