Print
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน ปี 64(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานนโยบายและแผนขนส่งและจราจร ปี 64

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ปี 64
ดูภาพขยาย


ราคา: 270 บาท
243 บาท
ท่านประหยัดได้: 27 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ปี 64

รหัสสินค้า PKE2431  
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ปี 64 

ถ้ามีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail นะคะจะเปิดไฟล์ง่ายกว่า
พิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2564
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์                                  

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554         

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.                                                                             

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                                                   

*พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550      

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550                          

*พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559                                                            

*พระราชบัญญัติ การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                      

*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             

*การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                                                      

*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม                                                   

*ความรู้ด้านเครือข่ายสังคมและประชารัฐ                                                                            

*งานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์                                                                   

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                                

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3                                                                              

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม                                                     

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER