Print
(ปี2564) คู่มือเตรียมสอบ พนักงานบริการ กรมการทหารช่าง(ปี2564) คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

(ปี2564) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมป่าไม้
ดูภาพขยาย


ราคา: 270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

(ปี2564) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมป่าไม้

รหัสสินค้า PK228
(ปี2564) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมป่าไม้ 

พิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2564
จำนวน :  271 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ก A4

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                               

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560                                                                                                        

*กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                 

*แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                       

*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                 

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                    

*ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                                  

*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                

*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                   

 *แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                  

*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)                                   

และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                         

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          

*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

ราคา  270 บาท

จัดทำโดย THE BEST CENTER