Print
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบพนักงานบริการ กรมแพทย์ทหารบก ปี 64(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบ นิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 64

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ปี 64
ดูภาพขยาย


ราคา: 270 บาท
243 บาท
ท่านประหยัดได้: 27 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ปี 64

รหัสสินค้า PKE2566
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ปี 64 

ถ้ามีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail นะคะจะเปิดไฟล์ง่ายกว่า
พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2564
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                          

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                                                                      

*พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                                              

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                          

*กฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2564                                                           

*กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563                                                                          

*พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562                            

*กฎกระทรวงการกำหนดราคาประเมินห้องชุดและการจัดทำบัญชีราคาประเมินห้องชุด พ.ศ. 2563            

*กฎกระทรวงการกำหนดราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำบัญชีราคาประเมิน

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินพ.ศ. 2563                                        

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                         

*แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                          

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์         

*วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน                                                                                        

*ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                   

*หลักการทั่วไปที่ใช้สำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน                                                               

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1                                                              

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                   

                           
ราคา 270 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER