Print
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบ วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65 Sheetandbook
ดูภาพขยาย


ราคา: 270 บาท
243 บาท
ท่านประหยัดได้: 27 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65 Sheetandbook

รหัสสินค้า PKE2729 
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65 Sheetandbook 
 
พิมพ์เมื่อ : มกราคม 2565
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์ 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                 

*ค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                                                         

*สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ. (PEA. Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E                           

*สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)ภาวะผู้นำทีม ทักษะการนำเสนอ

และการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ                                                                                   

*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                       

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                               

*แนวข้อสอบด้านการบริหาร                                                                                       

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                            

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               

*การวางแผนงาน                                                                                                       

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                    

*ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)                                   

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.     

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                                                           

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                               

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER