Print
(แถมปกใส)กฎหมายล้มละลาย พิมพ์ครั้งที่ 4 กฤษฎา อภินวถาวรกุล(ปี2565) คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กทม. ปี 65

(แถมปกใส)คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ พิมพ์ครั้งที่ 19 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ รณกรณ์ บุญมี
ดูภาพขยาย


ราคา: 400 บาท
360 บาท
ท่านประหยัดได้: 40 บาท

(แถมปกใส)คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ พิมพ์ครั้งที่ 19 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ รณกรณ์ บุญมี

รหัสสินค้า  TBK0894
(แถมปกใส)คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ พิมพ์ครั้งที่ 19 
  
พิมพ์ครั้งที่ 19  มกราคม 2565
จำนวน 464 หน้า
รูปแบบ 
เข้าเล่มปกอ่อน
ขนาด B5  (ใหญ่กว่า a5 เล็กกว่าa4)


ปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับการทำแท้ง

บทคัดย่อ/สารบัญ

ภาค 2 ความผิด
ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของสาธารณะ
ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน
ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
ส่วนที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับเพศ

ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน
ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ภาค 3 ลหุโทษ