Print


คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
ดูภาพขยาย


ราคา: 260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

รหัสสินค้า PK1183
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

 

พิมพ์เมื่อ มีนาคม 2561
จำนวน:  258 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาวA4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ

*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

*ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

พ.ศ. 2544

-แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณ

และการคลัง พ.ศ. 2544

-แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

*ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร

-เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2.

-เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 3.

-เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 4.

-เจาะข้อสอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ

-เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

-เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)

-เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

-เจาะข้อสอบรวม

-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร

 

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!