Print


คู่มือเตรียมสอบ รองสารวัตร สายสอบสวนและสายนิติกร
ดูภาพขยาย


ราคา: 299 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท

คู่มือเตรียมสอบ รองสารวัตร สายสอบสวนและสายนิติกร

รหัสสินค้า PK1238
คู่มือเตรียมสอบ รองสารวัตร สายสอบสวนและสายนิติกร

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2561
จำนวน:  346 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาวA4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ

*เจาะข้อสอบ ความสามารถทั่วไป

*เจาะข้อสอบ ภาษาไทย

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ทางด้านไวยากรณ์ (Structure @ Grammar)
*โจทย์การสนทนา (เติมคำลงในบทสนทนา)

*โจทย์เติมคำศัพท์ (Vocabulary)

*โจทย์การอ่านบทความ (Reading Comprehension)

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

*เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546

 

ราคา 299 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!