Print


รอบรู้ประชาคมอาเซียน AEC ฉบับพร้อมสอบ
ดูภาพขยาย


ราคา: 180 บาท
171 บาท
ท่านประหยัดได้: 9 บาท

รอบรู้ประชาคมอาเซียน AEC ฉบับพร้อมสอบ

รหัสสินค้า TBK0712

รอบรู้ประชาคมอาเซียน AEC ฉบับพร้อมสอบ

 

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2562
จำนวน: 258 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4

สารบัญ
บทที่ 1 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
บทที่ 2 กฎบัตรอาเซียน หรือธรรมนูญอาเซียน
บทที่ 3 รอบรู้ประเทศสมาชิกอาเซียน
บทที่ 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
บทที่ 5 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC)
บทที่ 6 บทบาทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
บทที่ 7 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
บทที่ 8 พันธมิตรและคู่ประเทศเจรจาของอาเซียน
บทที่ 9 ผลกระทบต่อไทยกับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
บทที่ 10 ปัญหา ทิศทางในอนาคต และข้อเสนอแนะจากการรวมกลุ่ม AEC
-ภาคผนวก
-สรุปย่อประชาคมอาเซียน
-แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน 10 ชุด 259 ข้อ
-บรรณานุกรม

 

 

ราคา 180 บาท

จัดทำโดย สูตรไพศาล

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!