Print


รวมข้อสอบ 800 ข้อ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายสอบสวน (ชาย/หญิง) ใหม่ล่าสุดปี 2562
ดูภาพขยาย


ราคา: 250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

รวมข้อสอบ 800 ข้อ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายสอบสวน (ชาย/หญิง) ใหม่ล่าสุดปี 2562

รหัสสินค้า KTS0546
รวมข้อสอบ 800 ข้อ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายสอบสวน (ชาย/หญิง) ใหม่ล่าสุดปี 2562

 

พิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2562
จำนวน: 250 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

 

 

สารบัญ
ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัคร ฯ
รวมข้อสอบ 800 ข้อ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายสอบสวน (ชาย/หญิง) ประจำปี พ.ศ. 2562
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความสามารถทั่วไป
อนุกรม
โจทย์คณิตศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง
อุปมาอุปไมย
เงื่อนไขภาษา
เงื่อนไขสัญลักษณ์
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย
ความเข้าใจภาษา
- แบบที่ 1 ข้อความสั้นๆ
- แบบที่ 2 บทความ
การใช้ภาษา
แบบที่ 1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
แบบที่ 2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
แบบที่ 3 การสะกดคำได้ถูกต้อง
แบบที่ 4 การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน )
ส่วนที่ 3 ประมวลกฎหมายอาญา
ส่วนที่ 4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ส่วนที่ 5 กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน )
ส่วนที่ 6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. ศ. 2539
ส่วนที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ส่วนที่ 8 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ )
การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)
คำศัพท์ (Vocabulary)
โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure)
หลักไวยากรณ์ (Grammar)
การสนทนา (Conversation)

 

 

ราคา 250 บาท

จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!