Print


สรุปข่าว ใช้สอบทุกหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด
ดูภาพขยาย


ราคา: 230 บาท
219 บาท
ท่านประหยัดได้: 11 บาท

สรุปข่าว ใช้สอบทุกหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด

รหัสสินค้า SPA1025
สรุปข่าว ใช้สอบทุกหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2562
จำนวน: 221 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
-นับแล้ว 100% ของคะแนน 81 พรรคการเมือง
-ความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งประเทศที่ใช้ในพิธีราชาภิเษก
-สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้านสู่การพัฒนาการศึกษา
-กระบวนการในการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
-แผนยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
-ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
-ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
-ความรู้เกี่ยวกับประชารัฐ/แนวทางประชารัฐ
-กลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ "ประชารัฐ "
-ความรู้ ประเทศไทย
-ลำดับขนาดพื้นที่ของจังหวัดในประเทศไทย
-ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ
-ประเด็นนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษา
-แนวข้อสอบความรู้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-เฉลยคำตอบ
-แนวข้อสอบความรู้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-เฉลยคำตอบ
-แนวข้อสอบความรู้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-เฉลยคำตอบ
-แนวข้อสอบความรู้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
-เฉลยคำตอบ
-แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
-เฉลยคำตอบ
-แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ ปี 2560

 

 

ราคา 230 บาท

จัดทำโดย SP ACADEMY

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!